“ဆန္ေဆးေရ ရဲ႕ အစြမ္း အံ႔မခန္း အသံုး၀င္ပံု”

စရိတ္နည္း ဖို႕ ဒီလိုအစျပဳပါ။ သင့္အိမ္က ဆန္ေဆးရည္ေတြကို အက်ိဳးရွိမဲ့ေနရာ တစ္ခုခုမွာ မသံုးစြဲဘဲ သြန္ျပစ္ေနျခင္း မ်ိဳးလံုးဝမလုပ္ပါႏွင့္။ အထူးသျဖင့္ သင္ဟာစိုက္ ပ်ိဳးေရးနဲ႕ ပါတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုရင္ပိုလို႕ ေတာင္ဆင္ျခင္ သင့္ပါတယ္။ ဆန္ေဆးရည္မွာ ဘာေတြပါသလဲဆိုရင္ သက္ရွိမ်ားကို အက်ိဳး ျပဳႏိုင္ေသာဓါတ္ အဟာရေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါတယ္။…